(rozvrh platn od 2.9.2015)

1. zkladn kola Sedlany  1.A  (Dvokov Ivana, 1.A)

 

0
7:05- 7:50

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
9:55-10:40

4
10:50-11:35

5
11:40-12:25

6
12:30-13:15

7
13:20-14:05

8
14:10-14:55

9
15:00-15:45

10
15:50-16:35

 
P
o

 

 

j
Dvr

M
Dvr

Tv
Nn

j
Dvr

Ph (Ph1)
Ko

         

 

t

 

 

j
Dvr

M
Dvr

j
Dvr

Vv
Dvr

           

 
S
t

 

 

j
Dvr

j
Dvr

Prv
Dvr

Tv
Nn

   

Kop1 (Kop1)
Nv

Kop1 (Kop1)
Nv

   

 

t

 

 

j
Dvr

M
Dvr

j
Dvr

Hv
Dvr

           

 
P

 

 

j
Dvr

M
Dvr

P
Dbr

Prv
Dvr

           

Zpracovno v systmu Bakali