2006/2007  
     
   
  • Nepřítomnost žáka ve škole lze omluvit nemocí, návštěvou lékaře, rodinnými důvody. Absenci do 3 dnů včetně omlouvají zákonní zástupci žáka, a to písemnou formou v žákovské knížce. V ostatních případech se vyžaduje omluvenka od lékaře.
  • Neprůkazné omluvenky řeší třídní učitel s ředitelem školy.
  • Nepřítomnost omlouvají žákovi zákonní zástupci nejpozději do dvou dnů.
  • Vyučující předmětů uvolnuje žáka ze své vyučovací hodiny, třídní učitel omlouvá nepřítomnost žáka, jedná-li se pouze o jeden den (rodinné důvody apod.). Více než jeden den omlouvá ředitel školy nebo v jeho nepřítomnosti jeho zástupce a to jen z vážných důvodů (léčebné pobyty apod.).
  • Žák první a druhé třídy bude během vyučování uvolněn pouze tehdy, jestliže si jej vyzvednou rodiče osobně, nebo jejich plnoletí zástupci.
  • Žáci 3. až 9. třídy budou uvolněni z vyučování na základě písemné žádosti poddepsané rodiči. Žádost musí obsahovat důvod, datum, nebo dobu na kterou má být žák uvolněn a větu, že po propuštění ze školy nesou odpovědnost za své dítě. Tuto žádost předloží vyučujícímu nebo třídnímu učiteli.
  • Od 3. do 9. ročníku lze též žáka vyzvednou osobně.